ทีมแพทย์/

รศ. นพ. วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

รศ. นพ. วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ
Assoc.Prof. WORAPANT KRIENGSOONTORNKIJ, M.D.

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

/

คุณวุฒิ

• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539

• วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545

• วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)

• วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)

• วุฒิบัตรอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Clinical Pharmacy and toxicology)

ความเชี่ยวชาญ

ตรวจโรคทั่วไป : ตรวจโรคเด็กและวัยรุ่นทั่วไป วัคซีน การเจริญเติบโต

ตรวจโรคเฉพาะทาง : กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินและพิษวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

-

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS