ทีมแพทย์/

รศ.นพ. สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

รศ.นพ. สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
Assoc. Prof. Surachai Likasitwattanakul, M.D.

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

/

คุณวุฒิ

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2534

• วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2538

• Certificate in Neurology, Child Neurology, Wake Forest, University School of Medicine, North Carolina, USA พ.ศ.2542

• Certificate in Clinical Neurophysiology and Epilepsy, Wake Forest, University School of Medicine, North Carolina, USA พ.ศ.2543

ความเชี่ยวชาญ

ตรวจโรคทั่วไป : ตรวจโรคเด็กและวัยรุ่นทั่วไป วัคซีน การเจริญเติบโต

ตรวจโรคเฉพาะทาง : โรคระบบประสาทวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

วัน พุธ เวลา 17.00 น. - 19.30 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS