ทีมแพทย์/

นพ. ศุภณัฐ เจริญจิตต์

นพ. ศุภณัฐ เจริญจิตต์
Suppanut Charoenjit, M.D.

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

/

คุณวุฒิ

• แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

• ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์วัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• Diploma in Sexual Medicine คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

ตรวจโรคทั่วไป : ตรวจโรคเด็กและวัยรุ่นทั่วไป วัคซีน การเจริญเติบโต

ตรวจโรคเฉพาะทาง : เวชศาสตร์วัยรุ่น

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

วัน - เวลา - น. - น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS