ทีมแพทย์/

รศ. พญ. รัตนาวลัย นิติยารมย์

รศ. พญ. รัตนาวลัย นิติยารมย์
Assoc.Prof. RATTANAVALAI NITIYAROM, M.D.

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

/

คุณวุฒิ

• แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545

• วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ.2548

• one year attendance in Dermatology ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549

• Certificate in Pediatric Dermatology Research Fellowship, Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2553

ความเชี่ยวชาญ

ตรวจโรคทั่วไป : ตรวจโรคเด็กและวัยรุ่นทั่วไป วัคซีน การเจริญเติบโต

ตรวจโรคเฉพาะทาง : โรคผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

-

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS