ทีมแพทย์/

พญ. ลลิตวรรณ เต็กฮวด

พญ. ลลิตวรรณ เต็กฮวด
Lalitwan Tekhuad, M.D.

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

/

คุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการร่วมผลิตแพทย์กระทรวงสาธารณสุข)

ความเชี่ยวชาญ

ตรวจสุขภาพ และ สุขภาพหญิง(PV)

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS