ทีมแพทย์/

รศ. ร.อ. นพ. อนิรุธ ภัทรากาญจน์

รศ. ร.อ. นพ. อนิรุธ ภัทรากาญจน์
Assoc.Prof. ANIRUT PATTARAGARN, M.D.

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

/

คุณวุฒิ

• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2534

• วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2541

• วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543

ความเชี่ยวชาญ

ตรวจโรคทั่วไป : ตรวจโรคเด็กและวัยรุ่นทั่วไป วัคซีน การเจริญเติบโต

ตรวจโรคเฉพาะทาง : โรคไต 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

-

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS